چگونگى پیدایش و تکامل چاپ سیلک اسکرین

در مطالعهٔ سیر تکامل چاپ سیلک اسکرین باید به این نکته توجه داشت که این روش از سالیان پىشین به صورت کلیشه کاملاً متداول بوده است.ادامه مطلب