کاغذ سابلیمیشن چیست؟

روش سابلیمیشن با حرارت سر و کار دارد. به طوریکه اصلا نامگذاری این روش هم بی ارتباط نیست. براساس آنچه در مقاله چاپ سابلیمیشن گفته شدادامه مطلب