آيا پوشيدن ماسک صحيح است؟ وقتی ميپوشم نفس کشيدن برايم مشکل ميشود

درحاليکه پوشيدن ماسک برای بعضی از افراد بدليل مشکلات تنفسی که دارد مناسب نيست،ادامه مطلب