انتخاب پارچه های توری

پارچه های توری که در چاپ سیلک استفاده می شوند یا خصوصیات موجود در آن ها، به چهار گروه تقسیم می شوند که هر کدام مورد استفاده ی خاصی در این حرفه دارند:

ادامه مطلب