ویژگى مرکب مصرفی در چاپ سیلک اسکرین

یکی از موارد مهم در بالا بردن کیفیت چاپ سیلک توجه به نوع و نحوه آماده سازی مرکب مصرفی است. مرکب مصرفى باید چنان رقّتى داشته باشد که ادامه مطلب