نبایدهای کار و کسب

بدون آزمون ایده، نباید وارد بازار شد. ایده یک کار و کسب را می‌توان نطفه‌ آن کسب و کار دانست که با تلاش و سرمایه گذاری بارور می‌شود و باعث می‌گردد که یک مجموعه‌ اقتصادی واقعی متولد شود.ادامه مطلب