میزان فشار کاردک پارو و اسکوئیچی به شابلن کلیشه در چاپ سیلک

در هنگام انجام فرآیند چاپ سیلک باید توجه داشت که فشار پارو به توری ،بستگی بهادامه مطلب