آیا ماسک زدن در خودرو ضروری است ؟

احتمالاً در خیابان رانندگان زیادی را پشت فرمان اتومبیل مشاهده کرده‌اید که از ماسک استفاده می‌کنند و این سوال برایتان پیش امده است کهادامه مطلب