عوامل و اقداماتی که باعث فیکس شدن رنگ روی پارچه میشود

در فرآیند چاپ سیلک قبل از اینکه به شستشوی توری توجه کنیم لازم هست که به نوع مرکب و مرغوبیت مواد بکار رفته در آن دقت داشته باشیمادامه مطلب