طراحی (اولین مرحله در چاپ سیلک)

توری مورد استفاده در چاپ سیلک اسکرین از تارو پودهای منظمی تشکیل شده است که در فواصل میان هر دو جفت عمودی و افقی آن ،مربعی وجود دارد که مرکب را از خود عبور میدهد. ادامه مطلب