شفافیت و کدری رنگهای چاپ

برای به دست آوردن ظاهر دیداری مطلوب، مرکبها را باید با درجات مختلفی از کدری و شفافی تولید کرد. یکی از عواملی که تأثیری عمده روی شفافیت مركبها دارد، انتخاب نوع ماده رنگی و درجه پراکندگی آن در داخل سيال حامل مرکب است.ادامه مطلب