سیستم تور کشی با گیره های بادی

 مصرف کننده باید توجه داشته باشد که تور کشی خوب در ثابت ماندن اندازه کلیشه، دوام شابلون ،انتقال یکنواخت مرکب و امکان کنترل میزان (درصد) سیری و اشباع رنگ موثر است .ادامه مطلب