تیغه دکتر بلید (راکل) و کاربرد آن در چاپ گود

تیغه دکتر بلید یا راکل، ورقه اى است فولادى که ضخامت آن برحسب اینکه بخواهند تمیز کارى را محکم یا نرم انجام دهند، متغیر است. این ضخامت در ماشین هاىادامه مطلب