ساخت استنسیل (کلیشه)

در چاپ سیلک ساخت کلیشه به روش صحیح ،عامل کلیدی در دستیابی به کیفیت و کمیت بالای تولید است . چنانچه اشتباهی در ساخت کلیشه رخ دهد اثر منفی خود را مستقیما بر نتیجه اقتصادی کار چاپ ظاهر خواهد ساخت .

ادامه مطلب