۱۰ تفاوت بین رهبر و رئیس در هر کسب و کار

روسای یک سازمان تنها رهبران آن سازمان نیستند، و هر رئیسی نیز از هنر رهبری متعالی بهره‌مند نیست. شاید بهترین رهبری که می‌شناسید، همان همکاری باشد که پشت میزادامه مطلب