رابطه بین پارچه های توری و غلظت رنگ در چاپ سیلک

در بافت پارچه های سنتتیک، نسبت فواصل بین الياف آنها، نشان دهنده ضخامت پارچه توری است و به چهار گروه که به نظریهادامه مطلب