ساختار رنگ در چاپ پارچه

ضروری است که با مفهوم ساختار رنگ در چاپ پارچه، هنگام کار با دستگاه چاپ مستقیم روی پارچه آشنا بوده و  بین(CMYK-RGB)  تفاوت قائل شویم:

ادامه مطلب