دستگاه فلش درایر

دستگاه فلش درایر عمل ثبات دهی به رنگ را انجام میدهد. وظیفه اصلی دستگاه فلش درایر، خشک کردن سطحی رنگ در چاپ های چند رنگ میباشد.ادامه مطلب