روش کشیدن دارو به توری در چاپ سیلک

شكل كشيدن دارو به تور:

 دارو یا همان لاک حساس به نور برای پوشاندن قسمت هایی از توری به کار میرود که میخواهیم رنگ ازآن عبور نکند.ادامه مطلب