شرایط خوب کارکردن تیغه راکل در چاپ گود

1. لبهٔ تیغه که بر روى سیلندر قرار مى گیرد همیشه خوب تیز باشد و ناهموارى و بریدگى نداشته باشد.ادامه مطلب