مشخصات توري هاي الياف مصنوعي چاپ سیلک

الیاف مصنوعی به کار برده شده درتوری های چاپ سیلک شامل الیاف نايلون (پلي آميد) وپلي استر است که در اين بخش خواص فيزيکي .مکانيکيو شيميايي این توری ها بررسي مي گرددادامه مطلب