ترتیب چاپ رنگها در طرحهای ترام دار چهار رنگ


چاپ ترام دار چهار رنگ کار ساده ای نیست و علاوه بر ذوق و سلیقه نیاز به تجربه دارد . سیلک کاران ترجیح می دهند ابتدا رنگ آبی را چاپ کنند زیرا

ادامه مطلب