ترام چیست؟

عبــارت از کوچکترین واحد قابــل تمییز تصویر اســت که بتوان آن را برروی تصویر چاپ شده مشاهده نمــود. ترام ها در چاپ همچون ادامه مطلب