تاثیر کلیشه بر چاپ ترام دار

 
تاثیر کلیشه بر کیفیت چاپ مهمتر از انتخاب صحیح توری است . در چاپ ترام صاف بودن سطح کلیشه بسیار اهمیت دارد و چنانچه این سطح کاملا صاف نباشد دقت چاپ کاهش می یابد .

ادامه مطلب