تاثیر نوع مرکب بر چاپ ترام دار

مرکب هایی که از راه تبخیر حلال خشک می شوند ممکن است روی کلیشه نیز خشک شود که در این صورت نقطه های ظریف ترام اولین جایی است که آسیب خواهد دید.

ادامه مطلب