با این ویژگی ها به یک کارآفرین برتر تبدیل شوید

برخی دیگر از ویژگی‌هایی که محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگی‌های کارآفرین برتر شمرده اند عبارتند از:

ادامه مطلب