الزامات استفاده از مرکب در چاپ فلکسوگرافی و گراور

نام چاپ فلکسوگرافی از چاپ آنيلين تغيير و مشتق شده است و چون برای چاپ سطوح قابل انعطاف که در بسته‌بندی غذايی کاربرد دارند ادامه مطلب