آموزش شستن شابلون و توری چاپ سیلک

در چاپ سیلک بعد از به پایان رسیدن فرآیند چاپ می شود توری و شابلون مورد استفاده را برای چاپ های بعدی حفظ و نگهداری کرد.در این مطلب به چگونگی انجام این فرآیند میپردازیم.