از لیست قیمت زیر 10 % کسر میشود

ردیف مشخصات کالا مقدار واحد فی مبلغ کل
1  سایز 35*45 عمودی 60 گرم فلت دسته بندی -کرم-بند قهوه ای 110 عدد 8,750 962,500
2 سایز 40*45 عمودی 60 گرم فلت دسته بندی -آبی روشن 125 عدد 10,150 1,268,750
3 سایز 40*45 عمودی 60 گرم فلت دسته بندی -دوتکه (بالا سفیدپایین قرمز) – بند قرمز 500 عدد 12,650 6,325,000
4 سایز 25*35 افقی 60 گرم ته کاست دسته بندی – سورمه ای 150 عدد 7,190 1,078,500
5 سایز 40*50 افقی 60 گرم ته کاست دسته بندی – زرشکی 900 عدد 12,520 11,268,000
6 سایز 45*50 عمودی 60 گرم فلت دسته پانچ – سفید 240 عدد 11,450 2,748,000
7 سایز 30*40 افقی 60 گرم فلت دسته پانچ -کرم (حریر بافت) 1000 عدد 5,560 5,560,000
8 سایز 30*40 عمودی 90 گرم فلت دسته پانچ – قرمز 450 عدد 10,480 4,716,000
9 سایز 20*30 عمودی 90 گرم فلت دسته پانچ – سفید 2000 عدد 5,700 11,400,000
10 سایز 40*45 عمودی 90 گرم سه طرف کاست دسته بندی – سفید 750 عدد 22,000 16,500,000
11 سایز 35*45 افقی 60 گرم سه طرف کاست دسته بندی – سفید 250 عدد 13,350 3,337,500
12 سایز 35*40 عمودی 60 گرم سه طرف کاست دسته پانچ-سفید 1550 عدد 11,600 17,980,000
13 سایز 35*40 عمودی 60 گرم سه طرف کاست دسته بندی -سفید- بند نارنجی 850 عدد 12,600 10,710,000
14 سایز 35*45 افقی 90 گرم سه طرف کاست دسته بندی -زرشکی 300 عدد 20,550 6,165,000
15 سایز 30*40 عمودی 60 گرم فلت دسته بندی – نارنجی 140 عدد 7,050 987,000
16 سایز 40*50 عمودی 60 گرم سه طرف کاست دسته بندی – دو تکه بالا زرد پایین آبی -بند آبی 1000 عدد 17,920 17,920,000
17 سایز 30*35 عمودی 60 گرم سه طرف کاست دسته بندی- دو تکه بالا نقره ای پایین صورتی -بند صورتی 1000 عدد 13,370 13,370,000
18 سایز 20*30 عمودی 60گرم سه طرف کاست دسته بندی -دو تکه بالا کاربنی پایین قرمز- بند قرمز 1000 عدد 10,850 10,850,000
19 سایز 50*55 افقی 60 گرم سه طرف کاست دسته بندی – مشکی 2000 عدد 19,450 38,900,000