معموال فقط کسانی باید از ماسک دهان استفاده کنند که خودشان بتواند آنرا به صورت بزنند و درآورند و ماسک بتواند خوب به صورت بچسبد.
افراد زیر میتوانند از توصیه های مربوط به استفاده از ماسک دهان در وسایل نقلیه عمومی معاف شوند:
کودکان زیر 12 سال
افرادی که مشکلات تنفسی دارند یا دچار کاهش سطح هوشیاری هستند، و یا افرادی که در اثر ناتوانی جسمی یا ذهنی، خودشان نتوانند ماسک دهان را دربیآورند
شهروندانی که استفاده از ماسک دهان برایشان خیلی ناراحت کننده است

یادتان باشد که اگر کسی را دیدید که ماسک دهان ندارد، ممکن است دلیل موجهی داشته باشد و این دلیل همیشه قابل دیدن نیست.
در شرایط ضروری میتوان ماسک دهان را درآورد، مثال برای خوردن و نوشیدن، و یا برای صحبت با کسانی که لبخوانی می کنند، و همینطور برای تشخیص هویت مثال توسط پلیس.