یکی از موارد مهم در بالا بردن کیفیت چاپ سیلک توجه به نوع و نحوه آماده سازی مرکب مصرفی است. مرکب مصرفى باید چنان رقّتى داشته باشد که به راحتى از درون منفذهاى تورى عبور کند ولى آنچنان هم رقیق نباشد که باعث سایه در کنار تصاویر چاپ شده شود. روانى مرکب باید در چاپ سیلک اسکرین در کمترین میزان باشد ولى باید درحدّى نگه داشته شود که باعث چسبندگى جسم چاپ شونده بر روى تورى درموقع جدا شدن از یکدیگر نشود و بتوان جسم چاپ شونده را بدون نیاز به کشش اضافى از تورى چاپ جدا کرد. متناسب با نوع سیستم خشک کن و مرکب مصرفى، کار چاپ شده باید در زمانى معقول و عملى خشک شود.

راجع به مرکب های چاپ سیلک بیشتر بدانید.