در بازار گیره های ارزان قیمتی نیز وجود دارد که نباید فریب ظاهر آنها را خورد زیرا بطوری از انواع خوب تقلید شده است که

در نظر اول قابل تشخیص نیست . یک شابلون ساز دقیق لازم است تور کش را قبل از خرید از جهات زیر بررسی کنید :
*فک ها باید بتوانند بدون آسیب زدن به توری مخصوصا در کشش های بالا آنرا محکم نگه دارند .
گیره ها دارای تعادل وزنی باشند 
*دارای وسیله ای برای تنظیم ارتفاع قاب باشند 
گیره ها باید بتوانند با سرعت مساوی و یکنواخت توری را بکشند 
برای اینکه بتوان توری هایی را که بیشتر کش می آیند (مانند توری های نایلونی ) بخوبی به کاربرد لازم است طول پیستون و سیلندر گیره کافی باشد
باید این خصوصیت را داشته باشد که بتوان در صورت لزوم مانند قابهای مستطیل شکل کشش دوطرف را متفاوت با دو طرف دیگر قرار دهند .

 گیرها به گونه ای ساخته شده اندکه در موقع کشش توری در مقابل حرکات فریم مقاوم و پایدار باشند. تنش اعمالی بر روی توری به سمت لبهای فریم نیز منتقل شده ولذا فریم به طور خودکاربه منظورجلو گیری از افت تنش توری بعد ازچسباندن دارای پیش تنش لازم و مورد نیاز میگردد.

تذکر:

– هنگام قرار دادن گیرها در اطراف قاب بهتر است بین فک گیرها 3-2 میلیمتر فاصله باشد.
چنانچه قاب شابلون بزرگ باشد نمی توان در هر بار تور کشی بیشتر از یک قاب آماده نمود .
در مورد قاب های بزرگ نمی توان قاب را نسبت به جهت تار و پود توری زاویه دار (مایل) قرار داد.
سطحی از پروفیل قاب توری روی آن کشیده می شود باید کاملا صاف باشد تا توری در موقع کشش به راحتی روی آن حرکت کند .
تور کش های ارزان قیمت معمولا از نظر فنی کارایی لازم را برای کشش های زیاد ندارند