در هنگام انجام فرآیند چاپ سیلک باید توجه داشت که فشار پارو به توری ،بستگی به نوع طرح و میزان رنگ و ضخامت خطوط طرح دارد و این ارتباط به این صورت است که هر چه طرح بزرگتر باشد باید فشار بیشتر وارد کرد. هر توری با توجه به نوع دانه بندی از نظر اندازه، مقدار معینی از مرکب را از خودش عبور میدهد و فشار پارو در این رابطه بیشتر بستگی به غلظت مرکب دارد و غلظت مرکب را هم با توجه به ظرافتی که از نتیجه کار انتظار داریم معمولا تنظیم میکنیم بنابر این وقتی مرکب غلظت بالایی داشته باشه برای عبور اندازه مناسب آن از توری نیاز به فشار بیشتری داریم.


موردی که در ارتباط با پارو کشیدن در بزرگی و کوچکی طرح باید بیشتر رعایت شود، یکنواختی پارو کشیدن در تمام سطوح آن طرح است و البته تمام این مسائل زمانی که کار انجام میگیرد مشهود است بنابرایت میتوانیم با توجه به نتیجه مقدار فشار پارو را تنظیم کنیم .

اسکوئیچی چیست؟