الیاف مصنوعی به کار برده شده درتوری های چاپ سیلک شامل الیاف نايلون (پلي آميد) وپلي استر است که در اين بخش خواص فيزيکي .مکانيکيو شيميايي این توری ها بررسي مي گردد
الياف پلي استر
مقاومت کششي و قابليت ازدياد طول (ميزان کش آمدن) مقاومت کششي توري هاي پلي استر با ضريب مقاومت کششي بالا که امروزه ساخته مي شود بالاتر از توري هاي نايلوني است در حاليکه قابليت ازدياد طول آنها خيلي پائين تر است .

اثر درجه حرارت
توري هاي پلي استر مقاومت خوبي در برابر گرما نشان مي دهند . پاشيدن آب نسبتا داغ (45-35 درجه) در موقع شابلون سازي اثر منفي بر آنها ندارد همچنين مي توانند درجه حرارت اتاق
خشک کن مخصوص شابلون را تحمل کنند . توصيه مي شود شابلون به مدت طولاني در محيطي با دماي بالاتر از45 درجه قرار نگيرد . پس از ماليدن سخت کننده (کاتاليزور) به سطح کلیشه
مي توان آن را به مدت 30 و حد اکثر 70 درجه خشک کرد .

مقاومت در برابر سايش
مقاومت سايشي توري ها در حالت خشک وخيس تقريبا مساوي است . مقاومت توري هايي که از نخ هاي چند رشته بافته مي شوند اندکي پا ئين تر از توري های خشک تک رشته است . توري هاي پلي استر بطور کلي مقاومت سايشي کمتري نسبت به توري هاي نايلوني دارند .

خواص الکتريکي
توري هاي پلي استر در اثر مالش به سرعت بار اکتريکي پيدا مي کنند . بنابر اين بايد از کار با آنها در فضايي که رطوبت نسبي پاييني دارند خودداري نمود .

جذب رطوبت الياف و تورم مربوط به آن
ميزان رطوبت قابل جذب در الياف پلي استر پائين است به عنوان نمونه چنانچه توري هاي پلي استر در محيطي با دماي 20 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 65% قرار گيرد درصد جذب
رطوبت نسبت به وزن الياف 3/.% تا 4/.% و در محيطي با رطوبت نسبي 100% جذب رطوبتي برابر با 5/.% خواهد شد . بخاطر جذب رطوبت کم پلي استر بسيار سريعتر از نايلون خشک
مي شود .

مقاومت در برابر حلالها و مواد شيميايي
پلي استر مقاومت بسيار خوبي در برابر اسيدهاي معدني و آلي دارد ولي مقاومت آن نسبت به قلياها (بازها) به شرايط کار بستگي دارد . در شرايط معمولي (دماي محيط) در تماس با محلول
کربنات سديم يا محلول رقيق سود سوزان آسيب جزئي مي بيند. حساسيت آن در برابر قلياها بطور کلي بسيار زياد تر از نايلون بوده بر عکس در برابر اکسيد کننده ها داراي مقاومت بالايي
مي باشد . حلالهاي مورد مصرف در چاپ سيلک روي مقاومت کشش پلي استر اثري ندارند و به راحتي قابل مصرف هستند .

الياف نايلون
مقاومت کششي و قابليت ازدياد طول مقاومت توري در برابر پاره شدن در درجه اول بستگي به مقدار کشيده شدن نخهاي آ ن دارد . مقاومت نايلون در برابر کشش در حالت مرطوب 80 تا 90 درصد مقاومت آن در حالت خشک است در حالت مرطوب قابليت کش آمدن (ازدياد طول) به ميزان 10 تا 30 درصد افزايش مي يابد .

تاثير درجه حرارت
در نايلون مقاومت کششي و قابليت ازدياد طول با افزايش دما کاهش مي يابد .

مقاومت در برابر سايش
مقاومت و دوام نايلون نسبت به سايش به صورت خشک يا مرطوب از کليه الياف مصنوعي بيشتر است .

خواص الکتريکي
ار آنجا که تمايل نايلون به جذب رطوبت بيشتر الکتريسيته ساکن الياف را کاهش خواهد داد بنابر اين لازم است هواي محيط شابلون سازي خشک نباشد . رطوبت قابل توصيه براي اين محل
65% است .

ميزان رطوبت و تورم مربوط به آن
مقدار رطوبت جذب شده در توري بستگي زيادي به رطوبت نسبي محيط دارد . در دماي 22-20 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 65/.% رطوبت جذب شده نسبت به وزن الياف در توري هاي
نايلوني 2/4% و در رطوبت نسبي 97% و همين دما رطوبت جذب شده نسبت به 8/. خواهد رسيد . جذب رطوبت همچنين موجب تورم الياف خواهد شد . مقدار تورم در نايلون بيش از پلي استر
است به همين خاطر و به دليل حساسيت نايلون نسبت به شرايط جوي معمولا از توري هاي نايلوني براي کارهاي چاپي دقيق استفاده نمي شود.

مقاومت در برابر حلالها و مواد شيميايي
نايلون در برابر کليه حلالهاي مورد مصرف در کار چاپ سيلک بخوبي مقاوم است .همچنين مقاومت آن در برابر بازها کافي است ولي بعضي از اسيدها به آن آسيب مي رسانند.