ریزش لاک حساس از روی شابلون بعد از عکاسی چند علت میتواند داشته باشد:

اول اینکه ممکن است لاک حساس روی شابلون هنوز کامل خشک نشده باشد و شما اقدام به عکاسی کرده باشید در این صورت قسمتهائی که کامل خشک نشدند در هیچ واکنشی شرکت نمیکنند و از روی شابلون میریزند.
دوم اینکه ممکن است از منبع نور تابش به صورت یکنواخت به همه جای شابلون انجام نشده باشد و بنابراین قسمتهائی نور کمتر دیدند و بنابراین در واکنش به صورت فعال شرکت نکردند
سوم اینکه ممکن است بعد از عکاسی و به هنگام ظهور، فشار آب زیادی به شابلون وارد شده باشد.
چهارم اینکه ممکن است شابلن را چربی گیری نکرده باشید و قسمتهائی از توری پوشیده از مقداری چربی بوده باشد که باعث میشود لاک به توری نچسبد و در هر شرایطی بریزد
قبل ازعمل لاک کشی باید توری به وسیله مایع ظرفشوئی شسته شود با آب به مقدار لازم مانده های مایع ظرفشوئی از روی توری پاک شود.