ضریب مقاومت کششی توری عامل مهمی در تعیین مقاومت توری در برابر کشش است

و عبارتست از: نیروی کشش برگشت پذیر وارد بر آن تقسیم بر درصد زیاد شدن طول توری و نیروی کشش برگشت پذیر یعنی حداکثر نیروی کششی که توری پس از رها شدن بتواند به طول اولیه خود باز گردد .
اندازه گیری ضریب مقاومت کششی به این صورت انجام می شود که توری با شماره معینی را در نظر گرفته و چند نیروی کشش متفاوت بر آن وارد و ازدیاد طول مربوط به هر نیرو اندازه گیری میشود .
اکنون با استفاده از این مقادیر منحنی (نیرو / ازدیاد طول ) برای آن توری رسم می شود . اگر از نقطه تلاقی آن منحنی با محورها خطی مماس بر منحنی رسم گردد.،اندازه زاویه بین این مماس با محور افقی ضریب مقاومت کششی توری نام دارد. هرچه این زاویه بزرگتر باشد توری مقاومت کششی بالاتری دارد .
کشش توری چگونه اندازه گیری و کنترل می شود ؟ 
برای اندازه گیری کشش توری چند روش وجود دارد 
• 
اندازه گیری با استفاده از کشش سنج
• 
اندازه گیری مقدار کشش گیره ها به کمک فشار سنج
• 
اندازه گیری درصد زیاد شدن طول و عرض توری در موقع کشش .