1. لبهٔ تیغه که بر روى سیلندر قرار مى گیرد همیشه خوب تیز باشد و ناهموارى و بریدگى نداشته باشد.
2. سطح سیلندر چاپ سالم باشد و به طورکلى حالت لنگى نداشته باشد.
3. در طول کار بین سیلندر و تیغه، ناخالصى پیدا نشود و فقط مرکب بین تیغه و سیلندر وجود داشته باشد.
4. تیغه خوب، پهن بوده و از نظر مکانیکى میزان شده باشد

عوامل زیر در انتخاب تیغ مناسب موثر می باشد :

  • ضخامت تیغه
  •  فاصلهٔ تیغه با پشت تیغه
  • خمیدگى روى سیلندر چاپ
  • فشار در حدى که سطح اضافى مرکب را از روى سیلندر بردارد.
  • میزان بودن حرکت جانبى
  • سختى و صلابت فولاد تیغ نسبت به سختى و صلابت کُرم سیلندر.