مسئله مهمی که باید به آن توجه شود، دقت هنگام برداشتن ماسک است. به طور کلی، توصیه میکنیم، این 4 مرحله را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید.
1 : دستهایتان را بشویید
بسته به کاری که قبل از برداشتن ماسک با دستهایتان انجام میدهید، ممکن است الزم باشد آنها را با آب و
صابون یا الکل بشویید. اگر دستکش دارید، قبل از برداشتن ماسک، آنها را از دست هایتان در بیاورید.
2 : با دقت ماسک را بردارید
برای برداشتن ماسک از گوشه ها، بندها یا کش آن استفاده کنید. برای از بین بردن ماسک آن را از پشت جدا
کنید )جلوی ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در سطل دربسته بیندازید. در این مرحله، قسمت جلویی و فیلتر
ماسک میتواند موجب انتقال آلودگی به شما شود.
3 :ماسک را دور بیاندازید
ماسک تنفسی عموما وسیلهای یکبار مصرف است. پس از استفاده از آن در محیطهای آلوده، باید آن را داخل
سطل زباله بیاندازید.
4 :دوباره دست هایتان را بشویید
پس از آن دستهایتان را یکبار دیگر بشویید. با اینکار مطمئن میشوید که بعد از برداشتن ماسک، هیچ آلودگی
بر دستان شما باقی نماند.