در بافت پارچه های سنتتیک، نسبت فواصل بین الياف آنها، نشان دهنده ضخامت پارچه توری است و به چهار گروه که به نظریه میشل گازا (MICHEL GAZA) معروف است، تقسیم شده اند. این چهار گروه عبارت اند :
S – پارچه های توری نازک
M – پارچه های توری متوسط
T – پارچه های توری ضخیم
H – پارچه های توری خیلی ضخیم
باید توجه داشته باشیم، برای انتخاب نوع پارچه توری و شماره گذاری آن در یک سانتی متر مربع از آن توری، هر چه قطر الياف پارچه توری ضخیم تر باشد. سطح باز بين الباف پارچه توری بزرگتر و فاصله بین آن ها بیشتر خواهد بود. همچنین هر چه قطر الياف پارچه توری نازک تر باشد، فواصل باز بین تارهای آن نیز کوچک تر و نزدیک تر به یکدیگر خواهد بود.
رابطه بین ضخامت پارچه توری و غلظت رنگ، همیشه یک رابطه مستقیم است که به ضخامت پارچه توری و غلظت رنگی که در آن مرحله از چاپ استفاده شده بستگی دارد؛ زیرا ضخامت رسوب رنگ روی جسم مورد نظر در جاپ برابر است با ضخامت الیاف پارچه توری، به اضافه ضخامت مواد دیگر استفاده شده برای انجام کلیشه در آن مرحله از چاپ.

با مقایسه سیستم چایی در چاپ های مختلف ماشینی رسوب رنگ در چاپ سیلک به مراتب بیشتر از سایر چاپ ها است که این مسئله به انتخاب و کاربرد پارچه توری و نوع رنگی بستگی دارد که در چاپ قابل کنترل هستند. در نتیجه هر چه ضخامت پارچه توری بیشتر باشد، ضخامت رسوب رنگ روی سطح کار بیشتر خواهد شد. فقط باید توجه داشت که هر چه ضخامت رنگ بیشتر باشد، برای خشک شدن نیاز به وقت بیشتری خواهد داشت. به طور کلی اندازه فضای باز بين الياف پارچه توری، باید 2/5 تا 3 برابر بیشتر از غلظت رنگ انتخاب شده نسبت به آن پارچه توري باشد.

مشخصات توري هاي الياف مصنوعي چاپ سیلک