اگر به ویروس جدید کرونا مبتلا شده اید و یا ممکن است که مبتلا شده باشید و به عنوان استثنا مجبور هستید که به بیرون بروید، مثال وقتی که باید تست شوید
اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید

اگر شما از گروه های حساس باشید که خطر بیشتری برای وخامت بیماری در صورت ابتلا به کووید 19 دارید و در موقعیتی قرار بگیرید که یا برای شما و یا برای دیگران مشکل باشد که فاصله دو متری را رعایت کنند، مثال در مرکز خرید، در جشن یا در مراسم فرهنگی.

اگر باید به دیدار کسی بروید که از گروه های حساس است و هم خانه این شخص نیستید، مثال اشخاصی که در آسایشگاه یا خانه سالمندان هستند، در صورت لزوم میتوانید از ماسک دهان استفاده کنید، وقتی که در شرایط خاصی می توانید فاصله حداقل دو متر را رعایت کنید، مثال هنگام مراقبت و پرستاری.

در اجتماعات بزرگ مثال راهپیمایی ها که فاصله گرفن می تواند مشکل باشد

همیشه ماسک دهان با خود داشته باشید تا اگر لازم شد، بتوانید از آن استفاده کنید. تا حد ممکن به توصیه های عمومی عمل کنید: اگر مریض هستید، در خانه بمانید. فاصله یک
یا دو متری و بهداشت خوب را رعایت کنید، حتی وقتی که ماسک دهان زده اید.