1 .ماسک جراحی باید دارای مقاومت زیاد در برابر مایعات و قابلیت تنفس مناسب باشد و هنگام تنفس درون دهان فرو نرود.
2 .ماسک را با دقت روی صورت قرار دهید تا دهان و بینی را بپوشانید و کامالً گره بزنید یا محکم کنید تا هرگونه شکاف بین صورت و ماسک به حداقل برسد.
3 .هنگام استفاده، از لمس کردن ماسک خودداری کنید.

4 .ماسک را با استفاده از تکنیک مناسب جدا کنید (یعنی جلو ماسک را لمس نکنید بلکه بند آن را از پشت
جدا کنید).
5 .دستها را بعد از برداشتن ماسک یا هر زمان که سهوا ماسک خود را لمس کردید ،اگر ماسک به وضوح آلوده
باشد، با استفاده از مایع ضد عفونی کننده حاوی الکل یا صابون و آب تمیز کنید.
6 .ماسک ها را به محض مرطوب یا خیس شدن با ماسک تمیز و خشک جدید جایگزین کنید.
7 .از ماسک های یکبار مصرف دوباره استفاده نکنید.
8 .ماسک های یکبار مصرف را بعد از هر بار مصرف و بالفاصله پس از جدا کردن آنها دور بیندازید.
نکته 1 : ماسک های جراحی ساده قابلیت فیکس شدن ندارند.