چاپ ترام دار چهار رنگ کار ساده ای نیست و علاوه بر ذوق و سلیقه نیاز به تجربه دارد . سیلک کاران ترجیح می دهند ابتدا رنگ آبی را چاپ کنند زیرا

پر رنگ است لذا جفت کردن و انطباق روی آن آسان خواهد بود بر خلاف زرد که کمرنگ است و دیدن کناره های زرد رنگ از پشت کلیشه نیاز به دقت زیاد دارد . باید توجه داشت که این امر نباید دلیل اصلی انتخاب ترتیب چاپ رنگها باشد بلکه موضوع مهمتر مشابه در آمدن طرح چاپ شده با طرح اصلی (اوریجینال) از نظر جلوه و شدت و ضعف رنگهاست . با در نظر گرفتن این هدف باید چاپ یک رنگ سیر را در مرتبه ای قرار داد که شدت رنگ نمونه چاپ شده در مجموع بیش از شدت رنگ طرح اصلی نشود . با توجه به این اصل هر یک از سه رنگ اصلی را می توان در رتبه اول یا دوم چاپ نمود و مشکی باید آخرین رنگ باشد ،این مسئولیت معمولا به عهده تفکیک کننده هاست که ترتیب چاپ رنگ ها را تعیین کنند . نرم افزار های جدید امکان شبیه سازی و دیده نمونه های چاپ شده قبل از اینکه تفکیک رنگ انجام شده باشد را در اختیار قرار می دهد . با این روش می توان نمونه های چاپ شده با ترتیب های متفاوت ( از نظر تقدم و تاخر رنگهای چاپ شده ) را ملاحظه نمود و ترتیب مناسب را برگزید . این نرم افزارها دارای قابلیت های دیگر نظیر اصلاح و تنظیم رنگ نیز می باشند .