عبــارت از کوچکترین واحد قابــل تمییز تصویر اســت که بتوان آن را برروی تصویر چاپ شده مشاهده نمــود. ترام ها در چاپ همچون گــره در تار و پود پارچه یا قالی موجب پدیدار شدن تصویر میگردند. به عبارت دیگر در یک تصویر سیاه و سفید، شبیه سازی و بازنمایی سایه روشــن های خاکستری، با چاپ شــماری از دات ها یا نقــاط کوچک و بزرگ انجــام میگیرد. این نقاط کوچک با فواصل منظم دریک ســاختار شبکهای چیده میشــوند که به آن شــبکه ترام یا ترام گفته میشود.به عبارت دیگر به نقطه‌های ریزی که روی فیلم لیتوگرافی یا زینک یا سطح چاپ شده ایجاد می‌شوند و از تراکم یا شدت آنها، سایه روشن‌های تصویر شکل می‌گیرد ترام می‌گویند.
کاربرد تــرام
ترام عنصری حیاتی در انواع و اقسام چاپ محسوب می‌شود. در واقع هر جا که قصد ثبت تصویر یا نوشته‌ای را به شکل رنگی یا تن‌های خاکستری دارید، وجود ترام الزامی است. ترام در واقع کوچکترین جزء یک کار چاپی است.ترام معمولا” مربع شــکل اســت و با بزرگی و کوچکی خود ایجاد ســایه وروشــن مینماید. اگریــک تصویرترام دار چاپ شــده دریک نشــریه را بــا ذره بین مخصوص چاپ ( لوپ ) مشــاهده کنید، خواهید دید که هرتصویر به صورت مجموعه ی نقطه هایی اســت که دربخشهای تاریکترتصویر، نقطه ها درشــت تر و به هم نزدیکتر و در بخشهای روشن تصویرنقطه ها ریزتر و فاصله ی آنها از یکدیگر زیادتراست.

 

تصویر چپ: نقطه‌های ترام زیر لوپ؛ تصویر راست: آن‌گونه که دیده می‌شود