چاپ سیلک اسکرین روی مواد گوناگون نیازمند ماشین آلات و دستگاه های مخصوص همان مواد می باشد.

دستگاه های چاپ سیلک بصورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

دستگاه چاپ سیلک گرد زن ( مدور ): در ماشینهای مدور جنس همزمان با حرکت شابلون می چرخد و اسکوییجی ثابت می باشد.
دستگاه چاپ سیلک تخت زن ( مسطح ): در دستگاه های چاپ سیلک مسطح معمولا جنس و شابلون ثابت بوده و اسکوییجی حرکت می نماید.
تفاوت این ماشین آلات در نحوه حرکت و جایگذاری جنس می باشد.

دستگاه مناسب برای چاپ سیلک