واحد خشک کن دردستگاههای چاپ واحدیست که وظیفه آن گرفتن رطوبت مرکب سطح چاپ شونده وثبات رنگهای متشکله محصول است.باید درنظر داشت که انتخاب نوع خشک در یک ماشین چاپ بستگی به نوع فعالیت چاپ ونوع مرکب مصرفی  درآن ماشین دارد.

•انواع خشک کنها(dryer):

1_   خشک کن های حرارتی یا دمنده :
در این نوع خشک کن ،خشک کردن پوشش به وسیله دمیدن  بادی که همان هوای محیط وحرارت آن نیز همان حرارت ودمای هوای محیط است انجام میگردد. بدین شکل که با دمیدن هوای محیط بوسیله کمپرسور مربوطه ومتصل به ماشین چاپ عمل اکسیداسیون مواد ترکیبی نوع پوشش با هوا باعث خشک شدن آن می شود.
این نوع خشک کن بیشتر درسیستم ماشینهای چاپ رول ویا شیت تک رنگ وبه اصطلاح خطی که سرعت خشک شدن مرکب بیشتر ازسایر انواع ماشینهای چاپ است استفاده می گردد.

2- خشک کن اشعه مادون قرمز(IR):  
نوعی خشک کن در دستگاه چاپ است که درآن با استفاده از حرارت حاصل ازتاباندن اشعه مادون قرمز بر سطح چاپ شده باعث خشک شدن انواع پوششهای چاپ ودر نتیجه ثبات مواد در مدت زمان محدود می شود.در این نوع روش خشک کردن جهت انجام عمل تشعشع از لامپهای مادون قرمز که معروف به لامپهای با همان نام(IR)استفاده می کنند.ازاین رو دربازار لامپهای مادون قرمز را با این نام میتوان تهیه کرد.
1_2_  اشعه مادون قرمز چیست؟ اشعه مادون قرمز یا Infra_red امواج نوری است با بالاترین طول موج که نور آن با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد. این اشعه درعین حال حامل انرژی حرارتی بوده ومیتوان بدون داشتن نور درفعالیت های شیمیایی ازحرارت آن استفاده نمود ، مانند عکاسی ها.
2_2_  این نکته بسیار مهم است که این نوع خشک کن بیشتر درموارد استفاده از مرکبها و وارنیشهای(پوششهای) پایه آب(water base) مورد استفاده قرار می گیرد، اماعلیرغم این موضوع اکثر اپراتورها براین باورند که میتوان ازاین خشک کن جهت هرنوع مرکبی استفاده کرد که این نظر کاملا اشتباه ودراکثر موارد نه تنها موجب خشک شدن پوشش نمی گردد بلکه نتیجه معکوس نیز گرفته شده وباعث خرابی محصول میگردد.

3_خشک کن اشعه ماوراءبنفش (UV):
نوعی سیستم خشک کننده پوشش هاست که درآن جهت انجام عمل خشک کردن از انجام واکنش شیمیایی حاصل ازتابیدن اشعه ماوراءبنفش استفاده می گردد.این اشعه برمرکب هایی که کاملا بی رنگ هستند اثر گذار بوده و جهت استفاده از این اشعه ازلامپهای مخصوص بانام لامپهای UV استفاده می شود.
دراین خشک کن اشعه ماوراءبنفش آغازگرواکنش شیمیایی بوده وباعث پلیمریزه شدن مواد ترکیبی پوشش یاهمان مرکب و شکل گرفتن سریع پیوندهای سطحی مرکب ودرنتیجه خشک شدن آن می شود.

1_3_ اشعه ماوراءبنفش چیست؟ اشعه ماوراءبنفش یا ultra violet امواج نوری است با پایینترین طول موج وحامل انرژی بسیار زیاد که معمول ترین آن اثر نور خورشید بر پوست است که قسمتی از آن مفید و بیشتر از حد معمول آن باعث سوختگها وآسیبهای پوستی حاصل از حرارت می شود. موادی که بر اثر تابیدن این اشعه مرئی وقابل دیدن می شوند را فلوئورسانس می نامند که قبل ازعمل تابش کامل نامرئی هستند.